Cháy tại hộ kinh doan vải, phường Tân Tạo, Bình Tân