Dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về pccc